Стратеги төлөвлөгөө

2017-01-07

ОУЭЗБДС-ИЙН СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2010-2020)

THE STRATEGIC PLAN OF IIEB, MONGOLIA,
FOR 2010-2020 YEARS

Эрхэм зорилго /Mission/

     Орчин үеийн глобал өөрчлөлтөд тулгамдаж байгаа сорилтуудыг давж мэргэшлийнхээ хүрээнд үлгэрлэж чадах өндөр мэдлэг чадвар, ёс зүйтэй боловсон хүчнийг бэлтгэхэд оршино.
     Our mission resides with training highly qualified personnel who can overcome the challenges in the contemporary changing needs and who can set examples for the other professionals in the same specialty area.

Алсын хараа /Vision/

     Олон улсад өрсөлдөх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэдэг их сургууль болох
     To become one of the Universities which prepare internationally competent specialists.

Зорилтууд /Goals/

I. Эх орны болон олон улсын хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд нийцсэн хөрвөх чадвартай эдийн засаг, менежментийн мэргэжилтэн бэлтгэдэг болох
I. Preparing specialists in economics and management who are compatible for with domestic and international labour market demand
II. Их сургууль болон өргөжих сургалт, эрдэм шинжилгээ, технологийн шинэчлэл хийх
II. Training, research and technological renewal for conversing into University
III. Багш нарыг шилж сонгох, мэргэжлийн түвшин, мэргэшлийг дээшлүүлэх тогтолцоо нэвтрүүлэх
III. Upgrading the system for faculty selection and regular improvement for their professional qualification and specialization
IV. Оюутны сургалт, дадлагажих, амьдрах орчныг улам сайжруулах
IV. More improvement of the academic, practical and living environment for the students
V. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх
V. Development of foreign relation and cooperation and increase its efficiency

Үнэт зүйлс /Values/

-Үнэнч шударга, ажилсаг байх
-Нийгмийн хариуцлага
-Гурван шилдэг чанар
-Эрдмийн эрх чөлөө
-Үр дүнд суурилан ажиллах чадвар
-Honest and hardworking nature
-Social responsibility
-Three best qualities
-Academic freedom
-Abilities to do result oriented work

Уриа /Motto/

Гурван өндөр:
Өндөр боловсрол
Өндөр ёс зүй
Өндөр хариуцлагын төлөө хамтдаа
Together for the three tops:
Best professional knowledge
Best ethical behavior
Best responsible attitude

1. ОУЭЗБДС-ийн үйл ажиллагааг өргөтгөх – A further consolidation of IIEB and its activities

1
Дотоод гадаадын төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай идэвхитэй хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх
2010-2020
A further development of active cooperation with both domestic and foreign governmental and nongovernmental organizations.
2010-2020
2 Монгол Улсын ихэнхи аймгуудад эчнээ салбар байгуулах
2010-2020
Establishment of the correspondence courses in majority of the Mongolian provinces
2010-2020
3 ACBSP-д гишүүн болох бэлтгэлийг хангаж, гишүүн байгууллага болох
2012-2013
Preparation and entrance of IIEB into the membership of ACBSP.
2012-2013
4 ACBSP-ийн магадлан итгэмжлэлийн бэлтгэлийг бүрэн хангаж ОУЭЗБДС-ийн өөрийн үнэлгээний тайлан боловсруулах 2013-2014 Preparation and completion of the ACBSP accreditation process under which IIEB is elaborating its self-study report.
2013-2014
5 2010 онд Монгол Улсын нийслэлийн Баянгол дүүргийн шилдэг дээд сургууль болсон нэр хүндээ бэхжүүлж, нийслэлийн болон улсын хэмжээний шилдэг дээд сургууль болох зорилго тавьж хэрэгжүүлэх 2011-2013 The strengthening of the status of IIEB as the 2010 Year Top Institute of the Bayangol district of the Mongolian capital city and defining and implementing the objectives to become a best Institute at city’s and state’s level.
2011-2013
6 Олон улсын худалдаа болон эдийн засгийн мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрийг хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлд оруулах 2014-2015 An increase of the number of the professional programmes in differing areas especially in the areas of International trade and economics.
2014-2015
7 ОУЭЗБДС-ийн 15 жилийн ойг тэмдэглэх 2012 Celebration of the 15th anniversary of the Institute.
2012
8 БСШУЯ-нд Оройн болон Бямба гаригийн бакалаврын анги нээх хүсэлт гаргаж, энэ зөвшөөрлийг авахтай холбогдсон бэлтгэл ажлуудыг гүйцэтгэх
2012-2013
The submission to the Educational Ministry of the request to open bachelor degree courses in Evenings and on Saturdays and the realization of various activities including the work aimed at obtaining permission for this request.
2012-2013
9 ОУЭЗБДС-ийг Их сургууль болгон өргөтгөхтэй холбоотой ажлуудыг хийж гүйцэтгэх 2014-2016 Conversion of the Institute into a University and materialization of measures designed to obtain a relevant status in this regard. 2014-2016
10 Зохих бэлтгэлийг хангасны үндсэн дээр докторын сургалт нээх хүсэлтийг БСШУЯ-нд тавих 2014-2015 The submission to the Educational Ministry of a request to open Doctoral courses and undertaking measures for the materialization of the request. 2014-2015
11 Уул уурхайн ангиудыг нээж, бэхжүүлэхтэй холбогдсон ажлуудыг хийх
2014-2015
The Realization of work aimed at opening and running mining courses.
2014-2015
12 Сургуулийн 20 жилийн ойг тэмдэглэх 2017 The celebration of the 20th anniversary of the Institute.
2017
13 Сургуулиа сургалтын үйл ажиллагаанд аливаа зөрчил гардаггүй эрсдэлгүй бүс болгож, гүйцэтгэлийг жил бүр шалгах тогтолцоог хэрэгжүүлэх
2012-2018
The conversion of the Institute into such a safety zone which is free from any violation of procedures in the training process and realization of verifying systems of this zone annually. 2012-2018
14 Сургуулийн багш, оюутнуудад зориулсан олон улсын эдийн засгийн судалгааны төв байгуулах 2014-2015 The establishment of an International economic research center for the faculty and students of the Institute.
2014-2015
15 Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв байгуулах 2016-2017 The establishment of a vocational training center.
2016-2017
16 Сургуулийн дэргэд ахлах сургууль байгуулан бэхжүүлэх
2018-2020
Establishment and development of a high school at the Institute.
2018-2020

2. Хүний нөөцийн хөгжил – A further consolidation of IIEB and its activities

17 Багш нар болон тэнхимийн чадвар, өрсөлдөөнт чанарыг дээшлүүлэх олон төрлийн ажлуудыг хэрэгжүүлэн тэдгээрийг аттестатчилах тогтолцоог бий болгон хөгжүүлэх 2012-2020 Realization of various activities in improving the competitiveness and abilities of faculty and introduction and development an attestation system for them.
2012-2020
18 Докторын зэрэгтэй багш нарын тоог нэмэгдүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
2012-2020
The realization of work to increase the number of those teachers who have doctoral degrees.
2012-2020
19 Нийт багш нарын дунд олон улсын эдийн засгийн харилцааны салбарт тэргүүлэх зэргийн эрдэмтэн, профессор багш нарын эзлэх жинг 30 хувьд хүргэж нэмэгдүүлэх 2012-2020 An increase of proportion of top professorship faculty members in International economic relations up to 30 percent of the total composition of IIEB instructors.
2012-2020
20 Гадаад хэлний тэнхимийн багш нарын сургалтын ур чадварыг нэмэгдүүлж, англи хэлний багш нарыг TOFEL-ийн шалгалтанд хамруулж, 600 оноог хангах төвшинд хүргэх 2012-2016 Continuous improvement of teaching skills of faculty members in The Foreign Language Department and the English language teachers will have to pass TOEFL examination or they should win at least 600 points at that examination. 2012-2016
21 Олон улсын болон үндэсний хэлэлцүүлэг, семинар, курст багш нарын оролцоог нэмэгдүүлэхийг идэвхитэй дэмжих 2012-2020 An active support for participation of an increased number of our faculties in international and national forums, seminars and courses.
2012-2020
22 Сургуулийн номын санч нарын мэргэжлийг дээшлүүлэх арга хэмжээг байнга хэрэгжүүлж байх 2020 он хүртэл Measures will be taken in order to continuously upgrade and improve the specialty of librarians of the Institute.
up to 2020
23 Багш нарыг гадаадын хөгжингүй орнуудад явуулж шинэ туршлага судлуулан, технологи, сургалтын арга зүйд сурган мэргэжил чадварыг дээшлүүлэх ажлыг өргөжүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх Жил бүр Relevant activities be carried out to increase the number of those faculty and teachers who visit developed foreign countries in order to study a new experiment, technology and methodology of training as well as to improve their skills.
Every year
24 Багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх байнгын бааз, түүнтэй холбогдсон тусгай тогтолцоо бий болгох асуудлыг боловсруулан түүнд хамрагдах багш нарын тоог нэмэгдүүлэхийг идэвхитэй дэмжих Жил бүр An active support will be given to the increase of the number of the faculty members who will upgrade their specialties on a permanent basis and elaboration and introduction of a special system in this connection.
Every year
25 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил, мэргэжлийн чиглэлээр ном, товхимол бичиж байгаа багш эрдэмтдийн бүтээлийг хэвлүүлэхэд анхаарч зээл олгох зэргээр дэмжлэг үзүүлж байх Жил бүр Active promotion of those teachers who are writing books by their profession and scientific studies as well as all round support be lent to those who work hard for the increase of the number of their such professional works in this regard.
Every year
26 Багш бүр мэргэжил болон багшлах ур чадвараа дээшлүүлэх 5-10 жилийн хувийн
хөтөлбөр мөрдөж ажиллах Жил бүр
Each faculty member will have individual programme for developing and fostering her/his qualifications and teaching skills for 5 years and 10 years.
Every year
27 Багш нар олон улсын хуралдаанд илтгэл тавьж оролцохыг дэмжиж, тоог нэмэгдүүлэх ажил зохиох Жил бүр Organization of increased activities for supporting teachers who make presentations at the international meetings.
Every year
28 Гадаадын хөгжингүй орнуудаас нэр хүнд бүхий профессоруудыг сургуульдаа урьж ажиллуулах Жил бүр Invitation and appointment at the Institute of competent professors from developed foreign countries.
Every year
29 Тэнхим бүр өөрийн мэргэжлийн чиглэлээр жил бүр нэгээс доошгүй сурах бичиг хэвлүүлж байх 2013-2020 Every department will publish at least one textbook in the area of their specialties for each year.
2013-2020
30 Багш бүр семестр тутамд нэгээс доошгүй өгүүлэл хэвлүүлж байх журам бий болгох Жил бүр Steps will be taken in order to publish at least one article by every faculty member during each semester.
Every year
31 Өндөр хөгжилтэй орнуудад магистр болон докторын зэрэг хамгаалсан багш нарын тоог нэмэгдүүлэх арга хэмжээ хэрэгжүүлэх 2014-2020 Materialization of measures designed to increase the number of teachers who have obtained the degrees of master and doctors in highly developed countries.
2014-2020
32 Сургуулийн багш болон ажилтнуудыг эрүүл мэндийн үйлчилгээнд хамруулах ажил зохион байгуулах Жил бүр Organization of measures to ensure health service of teachers and other staff members of IIEB.
Every year
33 Дотоод болон гадаадын их, дээд сургуулиудын эрдэм шинжилгээний хуралд илтгэл тавиулахаар багш нарыг илгээж, шаардлагатай бол материалын болон мөнгөн тусламж сургуулиас үзүүлж байх 2012-2020 Teachers will be sent to local and foreign Universities to make reports at the scientific conferences if necessary financial and material support will be extended to them by IIEB.
2012-2020
34 Гадаадын их, дээд сургуулиудтай багш, оюутан солилцоог нэмэгдүүлэх 2012-2020 There will be an increased exchange of teachers and students between IIEB and foreign Universities and Institutes.
2012-2020
35 Багш нарын эрдэм шинжилгээний ажлын мэдлэг, сургалтын чадварыг ахиулах болон үнэлж дүгнэхтэй холбогдсон ажлыг семестр бүрт зохион байгуулах
2013-2020
The conducting in each semester of relevant activities to assess and to improve teacher’s scientific knowledge and training skills.
2013-2020
36 Багш нарын ажлын байрны орчинг улам сайжруулах 2015-2016 The improvement of the working environment for the faculty members.
2015-2016
37 Сургуулийн хүний нөөцийн төлөвлөгөөг боловсруулан мөрдөх
2010-2020
Elaborating and complying the human resource plan of the Institute
2010-2020

3.Оюутны сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа – Activities in support for the study of students

38 “Олон улсын маркетинг” олимпиадыг Монгол Улсын Их, Дээд сургуулиудын дунд зохион байгуулах Хоёр жил тутам Organization of International Marketing contests among the students of the Mongolian Universities and Institutes.
Once for every two years
39 Багш, оюутны эрдэм шинжилгээний ажлын цувралыг хэвлүүлэх Жил бүр Publication of an scientific journal of teachers and students
Every year
40 Дор дурьдсан эрдэм шинжилгээний бага хурлуудыг зохион байгуулж байх:
-Багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал
-Магистрантуудын эрдэм шинжилгээний бага хурал
-Оюутнуудын эрдэм шинжилгээний бага хурал 2011-2020
Organization of following scientific conferences:
-Faculty academic conference
-Post graduate student’s academic conference
-Student’s academic conference
2011-2020
41 Төгсөгчдийн Холбоо байгуулан жил бүр хурал зохион байгуулж байх
2011-2020
Establishment of the union of graduates and organization of their annual conferences. 2011-2020
42 Нягтлан бодох бүртгэлийн 1000 бодлогын хураамж ном хэвлүүлж, сургуулийнхаа сургалтын үйл ажиллагаанд хэрэглэх 2015 Publication of a special book of collections of 1000 cases and problems on accountancy and active application of these cases in the training process of IIEB. 2015
43 Монгол Улсын бүх Их, Дээд сургуулиудын дунд зохион байгуулдаг нягтлан бодохын олимпиадад оюутнуудаа идэвхитэй оролцуулах ажлыг үргэлжлүүлэн эхний таван байрт багтаж шалгарч байх зорилт тавих 2012-2020 Continuous active participation of students of IIEB in the nation-wide contests on accountancy among all the Mongolian Universities and Institutes with the purpose to win at least one or two places among the first five contest winners.
2012-2020
44 Монголын Хөдөө аж ахуйн их сургуулиас жил бүр зохион байгуулдаг менежментийн үндэсний олимпиадад оюутнуудаа идэвхитэй оролцуулах ажлыг үргэлжлүүлэх 2012-2020 The continuous realization of active participation of IIEB students in the national contests which is annually held on management in the Mongolian agricultural university.
2012-2020
45 Англи хэлний сургалтын олимпиадыг Их, Дээд сургуулиудын дунд зохион байгуулах 3 жилд нэг удаа The organization of the English language learning contests among students of the Mongolian Institutes and Universities.
Once in 3 years
46 Гадаадын Их, Дээд сургуулиудтай бакалавр, магистрын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх оюутны солилцоог нэмэгдүүлэх 2015-2016 An increase of exchange of students with foreign Universities and Institutes’ in implementing programmes of BA and MA.
2015-2016
47 Оюутнуудын танилцах болон үйлдвэрлэлийн дадлагын чанарыг сайжруулах тодорхой арга хэмжээ хэрэгжүүлэн, дадлагын удирдлага, явцад тавих хяналтыг дээшлүүлэх Жил бүр Materialization of concrete measures designed to upgrade the quality of introductory and site production internships for students as well as designed to improve guidelines and verification processes of these internships.
Every year
48 Сурах бичиг, гарын авлага болон сургалт, судалгааны материал хэвлэх тоог нэмэгдүүлэх ажлыг жил бүрийн төлөвлөгөөнд тодорхой тусган хэрэгжүүлж байх Жил бүр The publication of an increased number of textbooks, handbooks and other research booklets and inclusion and implementation of concrete items in the frame work of annual plans of the Institute in this field.
Every year
49 Оюутнуудын дунд төрөл бүрийн клуб, групп, холбоод байгуулан тэдгээрийн ярианы болон бичгийн чадварыг дээшлүүлэх арга зүй, технологийг цаашид хөгжүүлэхтэй холбогдсон нээлттэй хэлэлцүүлэг, мэтгэлцээн зохион байгуулж байх Жил бүр Organization and guidance of various clubs, groups and units among the IIEB students aimed at holding debates and open discussions as well as aimed at further development of methodology and technology for upgrading their general abilities specially their speaking and writing abilities.
Every year

4.Гадаад хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх – The development of foreign cooperation

50 Гадаадын аль нэг оронд салбар байгуулах 2014-2020 The establishment of a branch office in one of the foreign countries.
2014-2020
51 Гадаад орнуудын Их, Дээд сургуулиудтай байгуулсан хамтын ажиллагааг
өргөтгөн, байгууллагын тоог 20 хүргэх
2015-2020
Broadening the relations of IIEB with foreign institutes and universities, the number of which should reach 20.
2015-2020
52 Өндөр мэргэжлийн багш нарыг сургуульдаа урьж ажиллуулах болон тэдэнтэй туршлага солилцох Жил бүр Invitation and enrollment of the highly qualified teachers for work in the Institute and for exchange of the experiences with them.
Annually
53 Америкийн нэгдсэн Улсын Азийн сантай тогтоосон харилцааг өргөтгөхтэй холбогдсон ажил зохион байгуулах Жил бүр Relations with the Asian foundation of the USA are to be expanded and relevant measures in this area will be taken.
Annually
54 Эдийн засгийн олон улсын байгууллагуудад гишүүнээр элсэн тэдгээрийн ажилд тогтмол идэвхитэй оролцох 2011-2020 Entrance into a membership of international organizations of economics and active participation in the activities of these bodies regularly. 2011-2020
55 Монгол Улсад зохион байгуулдаг олон улсын эдийн засгийн хурал зөвлөгөөнүүдэд ОУЭЗБДС-ийн төлөөллүүд тогтмол оролцож байх 2011-2020 The regular attendance by the IIEB representatives of forums of international economics held in Mongolia. 2011-2020
56 Монгол Улс дахь олон улсын байгууллагуудтай үр дүнтэй хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх Жил бүр Efficient cooperation of IIEB with international organizations in Mongolia.
Annually
57 АНУ, Их Британи, Япон, БНСУ, Сингапур зэрэг орнуудын байгууллагуудтай гадаад хамтын ажиллагааг өргөтгөн, гадаадын хөрөнгө оруулалт, болон нөөцийг татах бусад шатны ажлыг хэрэгжүүлэх Жил бүр Further expansion of external cooperation with organizations of countries such as USA, UK, Japan, Korea, Singapore and the realization of other steps to attract foreign investments and resources.
Annually
58 Дотоод, гадаадын байгууллагуудын тусламжаар сургалтын болон судалгаа шинжилгээний тоног төхөөрөмжийг бэхжүүлэх Жил бүр The strengthening of the training and research facilities with the assistance of domestic and foreign organizations.
Annually

5.Сургуулийн тоног төхөөрөмж, санхүүгийн чадавхийг бэхжүүлэх үйл ажиллагаа
Activities for strengthening the financial capacities and physical facilities of the Institute

59 Сургуулийн төв байрыг өргөтгөх
2012
The expansion of the main office of the Institute. 2012
60 Оюутны дотуур байрын шинэчлэлийг үргэлжлүүлэх 2013-2014 Continuous renovation of the dormitories for the students of the Institute 2013-2014
61 Багш ажилчдын орон сууцны барилга барих 2016-2017 Construction of an apartment house for the faculty and staff members of the Institute. 2016-2017
62 Спорт цогцолбор барьж ашиглах
2013-2014
Construction and exploitation of a “Sport complex” at the main office of the Institute. 2013-2014
63 Хичээлийн төв байрын II дахь өргөтгөл барих
2013-2015
The Expansion of the central Building or the Institute.
2013-2015
64 Нягтлан бодох бүртгэлийн кейс болон дижитал сургалт явуулах иж бүрэн програм хангамж бүхий лабораторитой болох
2011-2020
The establishment and effective application of laboratories of different digital and case application programmes on accountancy.
2011-2020
65 Номын санд LIB U4 иж бүрэн програм нэвтрүүлж, техникийн болон цахим тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх 2011-2012 The introduction into the IIEB library of LIBAUPC comprehensive programme and the renovation of technical and digital facilities of the library. 2011-2012
66 Оюутнуудад зориулсан уншлагын танхимыг өргөтгөх 2013-2015 An expansion of the library rooms of IIEB for students.
2013-2015
67 Хүнсний нарийн ногоо, жимсний хүлэмж байгуулах 2012-2013 Establishment of fruit farming centre for:
a. Growing vegetables
b. Growing fruits
2012-2013
68 Сургуулийн хонины аж ахуйг өргөтгөн бэхжүүлэх 2011-2020 Consolidation and expansion of the sheep farming of the Institute. 2011-2020
69 Оюутнуудын сургалтын болон үйлдвэрлэлийн дадлагын бааз байгуулах 2011-2020 The establishment of a tourist camp whereat the students of IIEB will have training and production internships. 2013-2014
70 Оюутнууд ажиллаж болох туслах үйлдвэр байгуулах 2015-2018 The establishment of an auxiliary industry where the IIEB students can work. 2015-2016
71 Сургуулийн хэвлэлийн цех байгуулах 2016-2017 The establishment of a printing workshop supported by the Institute. 2016-2017