Практик сургалт дадлагын төв

2016-05-29

Практик сургалт дадлагын төвийн танилцуулга

           Практик сургалт дадлагын төв нь 2015 оны 11 сарын 23-ны өдөр ОУЭЗБДСургуулийн захирлын  143  тоот тушаалаар дараах удирдлага ба гишүүдийн бүрэлдэхүүнтэй үүсгэн байгуулагдсан.

Практик сургалт-дадлагын төвийн захирал          Б.Төмөрбаатар /ОУЭЗГТМ-ийн тэнхимийн багш/

 

ЗОРИЛГО:

Оюутнуудын онолын түвшинд эзэмшсэн мэдлэгийг дадлагын ажлын үр дүнтэй уялдуулан, практикт   ажил олгогчдоос тавьж буй шаардлагыг хангах чанартай боловсон хүчин бэлтгэхэд оршино.

ПРАКТИК СУРГАЛТ – ДАДЛАГЫН ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ:

 1. Нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн чиглэлээр
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн бүх төрлийн сургалтыг явуулах
 • Мэргэжлийн ангийн оюутнуудаар тайлан гаргуулах, илгээх, баталгаажуулах
 • ААНБ-ийн тайлан гаргах үйлчилгээ
 • ААНБ-д санхүүгийн зөвлөгөө өгөх
 • ААНБ-д татварын зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
 • НББ-ийн хууль эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
 1. Гадаад хэлний чиглэлээр
 • Англи хэлний сургалт явуулах
 • Япон хэлний сургалт явуулах
 • Хятад хэлний сургалт явуулах
 • Орос хэлний сургалт явуулах
 • Оюутнуудыг хөтөч хийлгэж дадлагажуулах
 1. Аж ахуй нэгж байгууллагуудтай хамтран ажиллах чиглэлээр
 • Гаалийн ерөнхий газрын дэргэдэх Улаанбаатар хотын гаалийн газар
 • Татварын ерөнхий газар, Дүүргийн татварын хэлтэсүүд
 • Худалдаа, үйлчилгээний байгууллагууд
 • Жуулчны баазууд
 1. Компьютер, мэдээллийн технологийн чиглэлээр
 • Веб хийлгэх
 • Сургуулийн хэвлэлийн эх бэлтгүүлэх
 • Сургалт зохион байгуулах
 1. Жуулчны бааз байгуулах /сувилалын газар/
 • Дадлага хийлгэх
 • Судалгаа хийх
 • Жуулчид хүлээн авах
 1. Судлаач оюутан
 • Маркетинг, менежментийн судалгаа хийх
 • Экспорт, импортын судалгаа хийх
 • Татвар төлөгчдийн татварт хандах хандлагын судалгаа хийх
 • Төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах

prak sur dad tow (2)