2018-2019 оны хичээлийн жилийн эхний семестрт эдгээрт давхардсан тоогоор 158 оюутан хамрагдан 25508.6 мянган төгрөгийн хөнгөлөлт, урамшуулал хүртээд байна.

Student

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *